Voorwaarden

Rechten en plichten van huurder en verhuurder

In het huurcontract wordt een veelheid aan rechten en plichten van de huurder en verhuurder afgesproken. Behalve een aantal wettelijk vastgestelde regels kunnen huurder en verhuurder hierin ook bijzondere bepalingen kwijt. In geval de verhuurder het contract opmaakt of laat opmaken (dat is meestal het geval) is het zaak voor de huurder om te controleren of deze bepalingen niet zijn woongenot of de commerciële exploitatie van het pand beperken.

Borg

Wettelijk mag slechts éém maand huur worden gevraagd als borg.

Onderhoud & Etat des lieux

Ten aanzien van het onderhoud kunnen huurder en verhuurder eigen bepalingen opnemen. Onderhoud van fundering, dragende muren en dak blijven meestal  de verantwoordelijkheid van de verhuurder, al spreken de partijen soms af dat de huurder al het onderhoud voor zijn rekening neemt (meestal tegen een reductie van de huursom).  Om problemen over het onderhoud uit te sluiten moet een ‘état des lieux’ worden opgemaakt bij aanvang van de huur.

Verzekering

Het pand moet altijd verzekerd zijn. De huurder moet kunnen aantonen, met een bewijs van een verzekeraar, dat hij het pand heeft verzekerd ten tijde van de aanvang van de huur.

Vereniging van Eigenaren / Syndic

In geval er sprake is van een huurappartement of een huis waarbij er gemeenschappelijke ruimtes (binnen of buiten) zijn die gedeeld worden met buren, dan eist de wet dat er een Vereniging van Eigenaren (Syndicat) wordt opgericht. Die moet dan weer een Syndic (beheerder) aanstellen die voor het beheer en onderhoud van die gezamenlijke ruimtes verantwoordelijk is. In dergelijke gevallen is niet alleen een zorgvuldige bestudering van het huurcontract van groot belang, maar ook van de statuten en met name de verslagen van recente bijeenkomsten van de Vereniging van Eigenaren, omdat anders de huurder allerlei verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden zou kunnen krijgen, waarvan hij niet op de hoogte was.